3.4.13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥΕΝ - ΠΣΥΥΕΝ κατά την διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή για το νομοσχέδιο "Ανασυγκρότηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις"

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ»

Απόσπασμα από τις απαντήσεις του εκπροσώπου της ΠΟΥΕΝ
σε ερωτήσεις Βουλευτών στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής

            Ο Δημήτρης Γκερλές σε σχετικά ερωτήματα των Βουλευτών αναφέρθηκε :
  • Στη δομή του Υπουργείου και στις αρμοδιότητες που ασκούν οι Πολιτικοί Υπάλληλοι (Προμήθειες, Οικονομικές Υπηρεσίες, Επιθεώρηση, Υποστήριξη Οργανισμών, Οργάνωση & Ποιότητα Υπηρεσιών, Λιμενική Πολιτική).
  • Στη διάρθρωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑ.
  • Στην άντληση Πολιτικού Προσωπικού μέσω της κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων
  • Στο ποσοστό των Πολιτικών Υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΥΝΑ Πανελλαδικά 13% και στις Κεντρικές Υπηρεσίες 35%.
  • Στην «απαγόρευση» τοποθέτησης Πολιτικών Υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Ναυτιλιακής Πολιτικής, Ανάπτυξης και Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
  • Στη σχέση ορισμένων αποστράτων αξιωματικών με τις Ναυτιλιακές Εταιρείες
  • Στην κάθετη ιεραρχία του ΛΣ και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό σε μία σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση.
  • Στις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων καις τις αρμοδιότητες που ασκούν τώρα οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής
Αναλυτικότερα :
            Η σκέψη πίσω από τη δημιουργία της προτεινόμενης στο Σχέδιο Νόμου Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) είναι η ρύθμιση των θεμάτων ανταγωνισμού, που ενδέχεται να προκύψουν με τις μελλοντικές παραχωρήσεις λιμενικών χώρων και υπηρεσιών σε ιδιώτες παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Όμως δε φαίνεται να προκύπτει προστιθέμενη αξία από τη δημιουργία της ΡΑΛ, ικανή να δικαιολογήσει το πρόσθετο κόστος της επιλογής αυτής, σε σχέση με την υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ή και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αντίθετα, επιβαρύνεται το σύστημα με μια νέα δομή και αποδυναμώνεται η κεντρική δομή.
Οι αρμοδιότητες της προτεινόμενης ΡΑΛ μπορούν να ασκηθούν από την υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η λύση αυτή δε συνεπάγεται μια πρόσθετη δομή στο σύστημα και θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά ο στόχος της εποπτείας και ρύθμισης της αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών με πολύ μικρότερο κόστος.
            Επίσης, ερωτηματικά υπάρχουν στην διατύπωση της τελευταίας παραγράφου 6 (β) του άρθρου 44 και συγκεκριμένα για το νόμιμο της διάθεσης ποσοστό έως 20% από το αποθεματικό της ΡΑΛ για χρηματοδοτήσεις μελετών λιμενικών έργων.
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από την ομιλία
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

     του Δημήτρη ΓΚΕΡΛΕ Εκπροσώπου ΠΟΥΕΝ

            Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη της δημόσιας ναυτιλιακής διοίκησης και η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου αποτελεί προτεραιότητα.
 Ένα Νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αξιοποίηση όλου του προσωπικού που υπηρετεί και την δίκαιη και αντικειμενική κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την εμπειρία τους, ώστε να προσφέρουν όλοι τα μέγιστα στην υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου.
            Αυτό δυστυχώς δεν εμπεριέχεται στο Νομοσχέδιο διότι η συντριπτική  πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων προβλέπεται να ασκούνται από το προσωπικό του ΛΣ χωρίς να αξιοποιείται η εμπειρία του Πολιτικού Προσωπικού και τα εξειδικευμένα νέα στελέχη του που προσλήφθηκαν την τελευταία δεκαετία μέσω του ΑΣΕΠ η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σχετικούς με τη ναυτιλία και τη Δημόσια Διοίκηση.
            Η μόνη αρμοδιότητα πολιτικής του ΥΝΑ που διαφαίνεται ότι θα ασκηθεί από το Πολιτικό Προσωπικό είναι της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και αυτή ψαλιδισμένη λόγω της προτεινόμενης ίδρυσης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και της ιδιωτικοποίησης της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
            Οι αρμοδιότητες του Γενικού Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών που προτείνεται να ασκούνται από αξιωματικό του Λ.Σ. αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία για οικονομικό – παραγωγικό Υπουργείο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους Νόμους 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικάς) / 3839/2010 (Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων) και ιδίως με το 3943/2011 στον οποίο προβλέπεται η σύσταση ΓΔΟΥ σε όλα τα Υπουργεία.
            Ο Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων επιλέγεται με συγκεκριμένη αξιοκρατική διαδικασία μέσω του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με 5ετή θητεία με συγκεκριμένη εμπειρία ενώ στο Υπουργείο μας τόσο ο Δ/ντής Οικονομικών όσο και ο αντίστοιχος Κλαδάρχης μετατίθενται κατά μέσω όρο ανά έτος με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να γνωρίσουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στις αρμοδιότητες του ΓΔΟΥ είναι και οι εγκρίσεις των προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών των εποπτευομένων Φορέων (Λιμενικά Ταμεία, ΓΕΝΕ, Οίκος Ναύτου) σύμφωνα με το Ν. 4094/2011, καθώς επίσης και η έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΟΛ Α.Ε. και των Λιμενικών Ταμείων, αντικείμενα πέραν των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.
            Ο ΓΔΟΥ είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για το συντονισμό και προετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου και των Εποπτευομένων Φορέων, οφείλει να εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές του ΓΛΚ και να αναφέρεται αποκλειστικά σ΄αυτό και όχι στο
Αρχηγείο του ΛΣ από το οποίο τοποθετείται.
            Η παράβαση των παραπάνω  συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 106 του Υπαλληλικού Κώδικα και επιβάλει την πειθαρχική ποινή της δυνητικής αργίας και της αναστολής των καθηκόντων του. Ο ΓΔΟΥ ως αξιωματικός θα υπάγεται στο Στρατιωτικό ή στο Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα;
           
            Π Ρ Ο Τ Α Σ Η :
            Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ως καθαρά υποστηρικτική Υπηρεσία του ΥΝΑ και του ΛΣ να στελεχώνεται και από Πολιτικό Προσωπικό και από Ένστολο. Ο Γενικός Διευθυντής να είναι Πολιτικός Υπάλληλος και να επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που προαναφέραμε.
            Ζητάμε την απόσυρση  του άρθρο 57 παρ.8α,β,γ
            Επίσης η κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, για την οποία ο κ. ΥΝΑ είχε δεσμευτεί ότι θα εξακολουθεί να υφίσταται και η δημιουργία αντ’ αυτής μίας Διεύθυνσης υπαγόμενης απ’ ευθείας σε Γενικό Γραμματέα, είναι έξω από κάθε σύγχρονη αντίληψη της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα οι Πολιτικοί Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας να μην έχουν ενιαία Διοίκηση, δομή και λειτουργία όπως σωστά συμβαίνει με τους υπαλλήλους της Γ.Γ. Αιγαίου, αλλά και σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.
            Το Λ.Σ. ασκεί τις επιχειρησιακές  αρμοδιότητες.
            Οι υπάλληλοι της Γ.Γ. Αιγαίου ασκούν την ναυτιλιακή πολιτική, τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος του Αιγαίου.
 Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Γ.Γ. Ναυτιλίας και στη Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής ποιο αντικείμενο εργασίας θα έχουν ;
            Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ναυτιλίας
Αποτελεί μονόδρομο η υπαγωγή όλων των αρμοδιοτήτων της ναυτιλιακής διοίκησης και πολιτικής (ναυτική εκπαίδευση, ναυτική εργασίας θαλάσσιες συγκοινωνίες) υπό ενιαίο φορέα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και κυρίως με τη συμμετοχή όλων των στελεχών  (ένστολοι και πολιτικοί υπάλληλοι που μπορούν να προσφέρουν με τρόπο διαφανή, ισότιμο και αξιοκρατικό).
            Με το Ν/Σ προβλέπονται ακόμη υποστηρικτικές αρμοδιότητες που σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 242/99, ασκούνται από πολιτικό προσωπικό όπως η υλοποίηση των προμηθειών, η οργάνωση και η ποιότητα των υπηρεσιών, μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Λ.Σ.
            Η περίφημη και πολυδιαφημιζόμενη ενοποίηση του Λ.Σ. δεν έγινε ούτε με το Σ/Ν διότι είναι αυτονόητο πως υπηρεσίες και αρμοδιότητες οικονομικές, υποστήριξης, ναυτικής εκπαίδευσης κ.α. δε μπορούν να ενταχθούν υπό στρατιωτική δομή. Η στελέχωση όμως και η άσκηση των αρμοδιοτήτων θα υλοποιείται από το Λ.Σ. επειδή προφανώς διαχρονικά το επιθυμούν κάποιοι εκτός Υπουργείου.
            Το ΥΝΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί με αναχρονιστικό, αναποτελεσματικό και γραφειοκρατικό τρόπο αφού για τη διεκπεραίωση ενός εγγράφου στην υλοποίηση μιας πολιτικής στο ΥΝΑ θα χρειάζονται 9 (εννέα) υπογραφές (Εισηγητής / Τμηματάρχης / Δ/ντής / Επόπτης / Κλαδάρχης / Γεν. Γραμματέας / Υπαρχηγός Λ.Σ / Αρχηγός ΛΣ / Υπουργός). Σε ποιο Υπουργείο και μάλιστα Οικονομικό απαιτούνται τόσες υπογραφές όταν μάλιστα η Κυβέρνηση προωθεί σύγχρονες  δομές Δημόσιας Διοίκησης.
Σε ποιο τομέα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης υπάρχει στρατιωτική λειτουργική δομή σε παρόμοιους αναπτυξιακούς οικονομικούς τομείς όπως αυτό της ναυτιλίας ; & σε ποια ευρωπαϊκά κράτη ;
Ζητάμε την τροποποίηση του άρθρου 5 και την διαγραφή της παρ. η.
            Η ιδιωτικοποίηση της Πλοηγικής Υπηρεσίας μας βρίσκει αντίθετους, αφού πρόχειρα, αποσπασματικά και χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη επιχειρείται η εκποίηση μιας επικερδούς Δημόσιας Υπηρεσίας.
            Επίσης η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων είναι περιττή αφού τις περισσότερες αρμοδιότητες τις ασκεί η Γ.Γ.Λ.Λ.Π με ελάχιστο κόστος και με αποτελεσματικό τρόπο.
            Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο και με το Σχέδιο Π.Δ. για τον Οργανισμό του ΥΝΑ με ημερομηνία 20/02/2013 διαπιστώσαμε τη βιασύνη του Αρχηγείου του ΛΣ για τη συγχώνευση των Υπηρεσιών του Πολιτικού Προσωπικού κατά 60 % ενώ σε  όλο το ΥΝΑ η μείωση των οργανικών μονάδων που προτείνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης  είναι 34 %.
            Με τον τρόπο αυτό, η κατάργηση των οργανικών μονάδων θα επιφέρει και την κατάργηση των οργανικών θέσεων με αποτέλεσμα δεκάδες υπάλληλοι (62 κατά τα δημοσιεύματα) να υπαχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απολύσεων.

Η ΠΟΥΕΝ έχει προκηρύξει 24ωρη προειδοποιητική απεργία την
Τετάρτη 3 Απριλίου 2013
με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο Υπουργείο
και αίτημα την απόσυρση του Νομοσχεδίου 


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας): Άκουσα από πολλούς ομιλητές σήμερα να αναφέρονται στην προϊστορία του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με τον προηγούμενο νόμο που το διαχώρισε σε αρμοδιότητες και υπηρεσίες και μετά από σχεδόν τρία χρόνια επανέρχεται πάλι αυτή η ιστορία υποτίθεται με ένα καινούργιο Υπουργείο. Στην πραγματικότητα, όμως δεν είναι καινούργιο είναι μια αναπαλαίωση η οποία γίνεται μέσω ενός νομοσχεδίου του Υπουργού στο οποίο δεν φαίνεται πουθενά ποιος είναι ο χαρακτήρας του Υπουργείου. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι οικονομικό παραγωγικό; Είναι το αντίστοιχο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη θάλασσα; Τι είναι αυτό το Υπουργείο; Παρακολουθώ επί 7 – 8 μήνες στο Υπουργείο τις δηλώσεις του, τις δημοσιεύσεις του, τις ομιλίες του, τα πάντα και  δεν έχει αναφέρει ποτέ μέχρι σήμερα τι Υπουργείο είναι αυτό και τι Υπουργείο πάει να κάνει. Αν θέλουμε, λοιπόν ένα οικονομικό  παραγωγικό Υπουργείο, το νομοσχέδιο αυτό είναι έξω από κάθε δεοντολογία, δεν μπορεί να ισχύει. Επειδή είμαστε από αυτούς που έχουμε υποστεί σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες της διάσπασης του Υπουργείου  και της διάλυσης της οποίας, έγινε θέλουμε το καινούργιο Υπουργείο το οποίο θα γίνει να είναι βασισμένο επάνω σε σωστά υλικά. Θέλουμε να είναι επάνω σε πραγματικά γεγονότα και να είναι ένα Υπουργείο το οποίο πρέπει να παίξει ρόλο για μια οικονομία όπως είναι η οικονομία της ναυτιλίας η οποία «παίζει» από τους σοβαρότερους ρόλους στη χώρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αντί για αυτό έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο επιχειρείται να εκχωρήσει βασικές του αρμοδιότητες. Έχουμε ένα Υπουργείο στο οποίο νομοθετείται η κατάργηση συλλογικών συμβάσεων ναυτικών και έχουμε ένα Υπουργείο το οποίο σε ότι μας αφορά μας σπρώχνει στο περιθώριο.
Με τον Γιώργο Δριβάκο, είμαστε συνάδελφοι και είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, όμως θα ήθελα να του πω, τεχνικά καθαρά και ελπίζω ότι θα το δουν και οι νομικοί, ότι ο Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών ο οποίος θα προΐσταται άσχετα αν θα είναι λιμενικός ή πολιτικός υπάλληλος δεν έχει καμία σχέση, δεν μπορεί να έχει υφιστάμενη υπηρεσία και την υπηρεσία προμηθειών. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο έχει κάνει ο κ. Υπουργός, και θα το δει διότι δεν μπορεί ο Γενικός Διευθυντής να εγκρίνει τα χρήματα, να υπογράφει τις συμβάσεις ως τελικός υπογράφων και να εκκαθαρίζει και να κάνει  και την πληρωμή. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν αυτό είναι το επιχείρημα, δηλαδή  ότι βάζουμε Γενικό Διευθυντή λιμενικό, γιατί οι προμήθειες του λιμενικού, και είναι γεγονός, είναι πάρα πολλές όπως, όμως αντίστοιχα είναι πολλές και οι προμήθειες που γίνονται από την υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων, που μόνο 25 εκατομμύρια ευρώ, είναι οι προμήθειες για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού συν το ΕΣΠΑ 2 που έρχεται. Πρέπει να το δούμε τεχνικά, αλλά πρέπει να το δούμε και ως δεοντολογία το τι σημαίνει αυτό που λέμε εμείς «στρατιωτικοποιήσεις πολιτικών υπηρεσιών». Άκουσα και τον κ. Βενιάμη, που είπε ότι ο «κορμός» του Υπουργείου θα πρέπει να είναι λιμενικοί. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Καθαρές κουβέντες. Νιώθουμε και εμείς πολύ υπερήφανοι και ικανοποίηση όταν τους βλέπουμε να σώζουν ανθρώπους στη θάλασσα, να πιάνουν λαθραία, να αστυνομεύουν και να κρατάνε αυτό που πρέπει να κρατάνε. Δεν έχουν, όμως καμία δουλειά σε υπηρεσίες όπως είναι η υπηρεσία που παίρνει την αλληλογραφία, όπου συγκεντρώνεται σε μια Γενική Γραμματεία και είναι μόνο λιμενικοί. Βέβαια δεν είναι κακό, το κακό είναι, και παρακολουθείτε όλοι φαντάζομαι τις ανακοινώσεις, τα μεγάλα κενά που έχει το λιμενικό σώμα στις Περιφέρειες. Λείπει προσωπικό και υπάρχουν άνθρωποι εκεί που κάνουν 15 ώρες την ημέρα βάρδια. Γιατί αυτό; Για να «λιμνάζει» το προσωπικό στο Υπουργείο, στις κεντρικές υπηρεσίες και στον Πειραιά; Εάν αυτό είναι η προοπτική που δίνετε κ. Υπουργέ, πραγματικά το θεωρούμε απαράδεκτο.
Πιθανώς εσείς σε ότι αφορά και την οικονομική υπηρεσία δεν ήσασταν στο Υπουργείο, όμως ο κ. Μπούσιος, ήταν πολλά χρόνια πριν. Ποιος έκανε κ. Μπούσιο, και τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα των Επενδύσεων του Υπουργείου; Το έκαναν πολιτικοί υπάλληλοι εφόσον μιλάμε για οικονομικές υπηρεσίες. Ποιος έκανε τα θέματα των προμηθειών; Κύριε Υπουργέ, στους έξι μήνες που βρίσκεστε εκεί γνωρίζετε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που τραβάνε το «κουπί» για να πληρώνονται οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες- 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ-το τραβάνε οι πολιτικοί υπάλληλοι μόνοι τους και χωρίς καμία υποστήριξη. Κατά την άποψή μας το άρθρο 57 παρ. 8Α , πρέπει να φύγει.
Όμως, υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία τα προσπερνάμε ίσως πολύ εύκολα όπως ποια είναι η ΡΑΛ που πάμε να κάνουμε; Άκουσα τον κ. Ανωμερίτη να λέει για ανεξάρτητη. Είναι άλλο πράγμα αυτό που πάει να κάνει ο Υπουργός. Πόσο θα είναι το κόστος της ΡΑΛ; Πόσο είναι κ. Ανωμερίτη, το 0.3% στα έσοδα του λογαριασμού των εσόδων του ΟΛΠ; Πόσο είναι στο σύνολο των λιμενικών ταμείων; Όλα αυτά για να πληρώνουμε 9 μέλη του Δ.Σ. διότι από ότι λέτε υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι και υπηρεσίες που θα πληρώνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουμε, λοιπόν, ένα τεράστιο ποσό από έσοδα που θα επιχορηγείται επιπλέον από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στο 10% του συνόλου αυτού, στο οποίο βέβαια το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απέφυγε να γράψει πόσο είναι αυτό το 10%. Δεν υπάρχει μέσα στην Έκθεση. Αυτά δεν έπρεπε να είναι σαφή; Για ποιο λόγο, λοιπόν, στήνουμε αυτή την Ρυθμιστική Αρχή που στην πραγματικότητα δεν θα είναι τίποτα; Ή θα είναι Ανεξάρτητη ή οτιδήποτε άλλο. Οι αρμοδιότητες που περιγράφονται μέσα στο νομοσχέδιο είναι αρμοδιότητες μιάμισης υπηρεσίας του Υπουργείου στη Γενική Γραμματεία Λιμένων. Τόσες είναι οι υπηρεσίες και την κάνετε Ρυθμιστική Αρχή με τίτλους κ.λπ. Βέβαια, έχετε και μια παράγραφο στο τέλος που λέει ότι «θα κάνει αναθέσεις έργων και μελετών» χωρίς, όμως να λέτε πώς θα γίνεται. Θα γίνεται με διαδικασία του Δημοσίου ή από μόνη της; Επίσης, θυμόσαστε μετά από 50 χρόνια την χωροθέτηση της επισκευαστικής ζώνης. Μπαίνει θέμα χωροθέτησης; Δεν γνωρίζουμε μετά από 50 χρόνια ποια είναι η επισκευαστική ζώνη; Τώρα θα την χωροθετήσουμε; Μήπως αυτός είναι ένας έμμεσος τρόπος για να αλλάξουμε την χρήση γης και να «σπρώξουμε» τα κοντέινερ της COSCO μέχρι το Πέραμα;
Όσον αφορούν οι διατάξεις σε εμάς να αποσυρθούν και συγκεκριμένα: το άρθρο 29, που αναφέρεται και θα ήθελα να ακούσω και τον κ. Βενιάμη, τις εισφορές που δίνει το ΚΝΕ στις επαγγελματικές ενώσεις των εφοπλιστών και γενικά των πλοιοκτητών. Είναι γεγονός ότι μειώθηκε από την προηγούμενη φορά. Παραμένει ένα ποσοστό. Πρέπει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης που στην ουσία είναι φαλιρισμένο να δίνει αυτά τα χρήματα σε Ενώσεις Πλοιοκτητών; Επίσης, σε ότι αφορά στην πλοηγική υπηρεσία αν δεν είναι δημόσια υπηρεσία δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο τον οποίο προορίζεται να παίξει. Κύριε Υπουργέ, μας καλέσατε στο Υπουργείο όλους, γύρω από ένα τραπέζι, συνδικαλιστές και υπηρεσιακούς παράγοντες για το θέμα της πλοηγικής και μας είπατε «εάν αυτό το «τραπέζι» συμφωνεί να αποσύρω το άρθρο, να το αποσύρω». Όλοι συμφωνήσαμε για αυτό το άρθρο, όμως δεν το αποσύρατε. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να δεχτούμε εμείς να «κρεμάσουμε την πέτρα στο λαιμό». Το νομοσχέδιο αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις πολιτικών υπαλλήλων και μη μου πείτε ότι «εγγυάστε» διότι δεν θα σας ρωτήσει κανένας. Αποφασίζουν άλλοι στην Ελλάδα για τις απολύσεις. Αυτές, λοιπόν, οι απολύσεις θα γίνουν για να κάνουμε διευθυντές, δύο - τρεις αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος και να διώξουμε δεκάδες υπαλλήλους. Η αυτουργία αυτή δεν θα είναι ηθική, είναι φυσική. Θα είστε ο φυσικός αυτουργός αυτών των απολύσεων.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΡΟΜΠΟΥΛΑΣ Δευτερολογία (Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) : Θα κάνω πάρα πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρε. Μια διόρθωση πρώτα από όλα επειδή ο κύριος Σενετάκης, θα έπρεπε να είναι ενήμερος, τις προμήθειες του ΛΣ από 1998 μέχρι 2008 που διασπάστηκε το Υπουργείο, και αργότερα τις έκανε ανέκαθεν το πολιτικό προσωπικό από τις σωβρακοφανέλες και τα άρβυλα μέχρι τα ελικόπτερα. Να ενημερωθεί το επιτελείο του κυρίου Υπουργού, γιατί από ότι φαίνεται δεν έχει ιδέα. Δεύτερον ότι αφορά το θέμα που έβαλε ο κύριος Τριαντάφυλλος για την ανάπτυξη της επισκευαστικής ζώνης εκεί θα σταθώ περισσότερο.
 Είναι γεγονός κατά την άποψη μου, ότι έχουμε διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης μια κοινωνίας, για μένα μοντέλο ανάπτυξης επισκευαστικής βιομηχανίας και την ναυπηγικής βιομηχανίας είναι πιθανώς το μοντέλο που έχει προτείνει ο Βουλευτής του κόμματος σας ο κύριος Σηφουνάκης. Πριν από κάμποσα χρόνια, με την προοπτική να φτιαχτούν κάποια πλοία ειδικά για τα ελληνικά νησιά, σε ελληνικά ναυπηγεία να έχουν δουλειά οι έλληνες εργαζόμενοι, τα πλοία αυτά να καλύψουν ανάγκες και να γλιτώνουμε και χρήματα από τις άγονες γραμμές τα εκατομμύρια που σπαταλούνται.
Αυτό είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν αναφέρει το νομοσχέδιο. Ρώτησε και η κυρία Καφανταρη για το θέμα της ανάπτυξης, δεν έχει κανένα αναπτυξιακό το νομοσχέδιο αυτό, γράφει πάρα πολλά πράγματα βέβαια, πιθανόν κάποια είναι πολύ χρήσιμα όπως τα δικαιώματα των επιβατών που πρέπει να περάσουν σε σύμβαση, καμιά αντίρρηση αλλά αναπτυξιακό δεν υπάρχει. Τώρα αν αναπτυξιακό θεωρούμε  να πουληθεί η πλοηγική υπηρεσία, όταν αυτή τη στιγμή πουληθεί σαν Α.Ε. και ρωτήσουμε τον Υπουργό ποιοι είναι οι ισολογισμοί του, γιατί η εταιρεία η οποία κάνει τον έλεγχο των ισολογισμών των 5 τελευταίων χρόνων, δεν έχει δώσει ακόμα αποτελέσματα. Ξέρουμε αν η πλοηγική είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα είναι όμως; Αν είναι ζημιογόνα να τη δώσουμε, παρόλα αυτά νομοθετούμε Α.Ε.
 Αυτό είναι ένα δείγμα για το πόσο πρόχειρα έχουνε στηθεί μια σειρά από διατάξεις, σε αυτό το νομοσχέδιο. Όσον αφορά δε την κινητικότητα του προσωπικού που βάλατε, θα συμπληρώσω μόνο ότι ο κύριος Δένδιας, ζήτησε για να αποδεσμεύσει μάχιμο προσωπικό 3.500 υπαλλήλους πολιτικούς υπαλλήλους. Στην τελευταία απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, πήρε 350-400 μέσω της διαθεσιμότητας. Τέτοια κίνηση δεν έγινε από τον Υπουργό, θα μπορούσε να είχε γίνει και να καλυφθεί μια σειρά από θέματα, που σήμερα ερχόμαστε να πούμε ότι δεν καλύπτονται.
Όχι πως δεν φτάνουν για τις κεντρικές υπηρεσίες το υπάρχων προσωπικό. Και τρίτο και τελευταίο ότι αφορά το νομοσχέδιο αυτό το οποίο έρχεται να περάσει, για μας είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο όπως είπα στην ουσία, σπρώχνει στην απόλυση πολιτικό προσωπικό όχι 1 και 2 αλλά δεκάδε,ς και ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτή η επιλογή; Είναι ηθικός αυτουργός ο κύριος Υπουργός, και φυσικός αυτουργός για να κάνουμε διευθυντές 4 ή 5 ανώτατους αξιωματικούς, το τίμημα είναι να απολυθούν άνθρωποι για να πάνε σπίτι τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.